HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc tự động là gì?

Hệ thống quan trắc tự động là hệ thống giám sát khí thải, nước thải của nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm thải ra ngoài môi trường. Hệ thống sẽ theo dõi các chỉ số đo được tại các điểm lắp đặt và truyền thông tin về trung tâm kiểm soát ô nhiễm.

Những đơn vị nào cần phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động?

Các đơn vị có DTM nằm trong “Nghị định số 40/2019/NĐ-CP:
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường”

Phân loại hệ thống quan trắc tự động

  1. Hệ thống quan trắc tự động khí thải
  2. Hệ thống quan trắc tụ động nước thải
  3. Hệ thống quan trắc tụ động nước ngầm
  4. Hệ thóng quan trắc tụ động nước bề mặt
  5. Hệ thống quan trắc tự động môi trường khí xung quanh

THAM KHẢO CHI TIẾT QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Error: Contact form not found.